Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

( 136 - hạn đăng ký tới ngày 16/7/2024) đấu giá Đất ODT: 81,6 m2 + nhà ở (có lầu) tại khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 575/TB-HDTV  ngày 05 tháng 6 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Lâm Trung Chiến và bà Nguyễn Thị Dung,  cùng địa chỉ: khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh-tài sản kê biên thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải.

3. Tài sản đấu giátọa lạc tại K1, P1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 871, tờ bản đồ số 14, diện tích 81,6 m2,  loại đất ở tại đô thị. Nhà ở: nhà ở tư nhân (có lầu), diện tích xây dựng: 81,6 m2,  diện tích sàn: 324 m2. Giá khởi điểm : 7.835.520.960 đ (Bảy tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu năm trăm hai mươi ngàn chín trăm sáu mươi đồng). Bước giá: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 10/7/2024 và ngày 11/7/2024 tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/6/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 16/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ

Nộp tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng)/ hồ sơ

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày12/7/2024 đến 16/7/2024. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

( 135 - hạn đăng ký tới ngày 15/7/2024) đấu giá Đất ODT và đất trồng lâu năm khác: 273,2 m2 + căn nhà,tọa lạc tại Khóm 9, Phường 9, thành phố Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số:  574 /TB-HDTV ngày 04 tháng 6 năm 2024

            1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

 2. Người có tài sản: ông Ngô Vĩnh Đức và bà Đoàn Thái Hồng Chi, cùng địa chỉ: Khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh- Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá :QSD đất thuộc thửa số 269, tờ bản đồ số 60, diện tích thực tế kê biên là 100 m2, loại đất ODT và thửa số 270, tờ bản đồ số 60, diện tích thực tế kê biên là 172,3 m2, loại đất trồng cây lâu năm; Căn nhà cấp 4 diện tích xây dựng 129,61 m2 (chưa có sở hữu) gắn liền với QSD đất của 02 thửa đất trên, tọa lạc:Khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm: 689.110.439 đ (Sáu trăm tám mươi chín triệu một trăm mười ngàn bốn trăm ba mươi chín đồng).Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản:  ngày 10/7/2024 và ngày 11/7/2024 tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/6/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/7/2024 đến 10 giờ 00 phút  ngày 15/7/2024, liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

 Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 133 - hạn đăng ký tới ngày 09/7/2024) đấu giá Chiết thửa 1.941,97m2 loại đất ONT + CLN thuộc một phần thửa 984, tọa lạc ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

 HỢP DANH TRÀ VINH

 
 
 

 


Số:    591  /TB-HDTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


        Trà Vinh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản:  ông Nguyễn Văn Nhựt, địa chỉ: ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

3. Tài sản  đấu giá:Chiết thửa đất kê biên có diện tích là 1.941,97m2 loại đất ONT + CLN thuộc một phần thửa 984 (có 50m2 đất ở), có tứ cận như sau: Hướng Tây giáp dài 106.05m . Hướng Bắc giáp với sông Cổ Chiên dài 26m. Hướng Bắc dài 61m. Hướng Đông dài 18.4m + 20.7m + 22.27m. Hướng Nam giáp đường bê tông dài 2.7m. Tọa lạc ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

            Giá khởi điểm: 482.385.440 đồng (Bốn trăm tám mươi hai triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi đồng).Bước giá: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng).

4.Xem tài sản:  Ngày 28/6/2024 và 29/6/2024 tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ  ngày 31/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 80.000.000 đồng (Tám mươi  triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 132 - hạn đăng ký tới ngày 09/7/2024) đấu giá Đất ONT + CLN: 1056 m2 ; Công trình xây dựng và cây trồng trên đất, tại ấp Bà Trầm, Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

 HỢP DANH TRÀ VINH

 
 
 

 


Số: 590/TB-HDTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


        Trà Vinh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa số 383,368 cùng tờ bản đồ số 37; diện tích: 1056 m2 , loại đất  ONT + CLN. Công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất, tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm : 1.415.974.608 đồng (Một tỷ bốn trăm mười lăm triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn sáu trăm linh tám đồng).Bước giá: 142.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 28/6/2024 và 29/6/2024, tại nơi có tài sản đấu giá;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày 05/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024.Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 131 - hạn đăng ký tới ngày 09/7/2024) đấu giá đất LUC + CLN, tổng diện tích: 11.680 m2 + nhà và tài sản xây dựng trên đất, tại ấp Long Hưng 2, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 589/TB-HDTV ngày 31 tháng 5 năm 2024   

  1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa số 239, 161, 213, cùng tờ bản đồ số 01; tổng diện tích: 11.680 m2 , loại đất  LUC + CLN. Tài sản trên thửa đất số 161 bao gồm nhà kho, cửa hàng thức ăn và các công trình xây dựng khác, tọa lạc tại ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm :2.171.368.053 đồng (Hai tỷ một trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn không trăm năm mươi ba đồng).Bước giá: 217.000.000 đồng (Hai trăm mười bảy triệu đồng).

4.Xem tài sản :  Ngày 28/6/2024 và 29/6/2024 tại nơi có tài sản;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)  / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày 05/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng .

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Đối tác

Thống kê

2359637
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
272
265
2585
3218
6219
14893
2359637

Forecast Today
312


IP của bạn:66.249.68.70