Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 63- hạn đăng ký tới ngày 09/6/2020) đấu giá Đất trồng cây lâu năm : 5.827,4 m2, tọa lạc tại ấp Hội An, Hòa Tân, Cầu Kè, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 198/TB-ĐGTVngày 29 tháng 4 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ ông Đặng Văn Em, địa chỉ: ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là quyền sử dụng đất phần diện tích 5.827,4 m2 ( trong tổng số diện tích 8.542 m2), thửa đất số 28, tờ bản đồ số 65, loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 582.489.373 đồng (Năm trăm tám mươi hai triệu bốn trăm tám mươi chín ngàn ba trăm bảy mươi ba đồng).

Bước giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 12/6/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ: 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: (HĐ: 63/2020)

                                                             

(HĐ 62- hạn đăng ký tới ngày 09/6/2020) đấu giá Đất trồng lúa : 5.904 m2 và 9.759 m2; cùng tọa lạc tại ấp Châu Hưng, Châu Điền , Cầu Kè, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 199/TB-ĐGTV ngày 29 tháng 4 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phạm Thành Liêm và bà Trần Thị Lệ Xuân. Địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để thi hành án.

Tài sản bán đấu giá gồm:Phần diện tích đất 5.904 m2; thửa đất 34, loại đất trồng cây lâu năm thực tế là đất trồng lúa, tờ bản đồ số 23 và Phần diện tích đất 9.759 m2; thửa đất 41, loại đất trồng lúa, tờ bản đồ số 23, cùng tọa lạc tại ấp Châu Hưng, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh do hộ ông Phạm Thành Liêm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm : 812.021.967 đồng ( Tám trăm mười hai triệu không trăm hai mươi mốt ngàn chín trăm sáu mươi bảy đồng).

Bước giá: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

          - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 12/6/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813323; DĐ 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: (HĐ: 62/2020)

  

(HĐ 61- hạn đăng ký tới ngày 09/6/2020) đấu giá Đất ở nông thôn: 163,6 m2. Đất trồng cây lâu năm : 1.637,7 m2, cùng tọa lạc tại ấp Hội An, Hòa Tân, Cầu Kè, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 200/TB-ĐGTV ngày 29 tháng 4 năm 2020                                                                                                                

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củahộ ông Nguyễn Văn Tiếp và bà Nguyễn Thị Tới, cùng địa chỉ: ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.Tài sản tại ấp Hội An, xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh:

1/ Phần đất 240 m2, thuộc thửa đất 1064, tờ bản đồ số 08, loại đất ở nông thôn (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), cây trồng có trên đất. Thực tế 163,6 m2, thuộc thửa đất 1064, tờ bản đồ số 08, loại đất ở nông thôn, cây trồng có trên đất.Giá khởi điểm: 106.529.400 đồng (Một trăm linh sáu triệu năm trăm hai mươi chín ngàn bốn trăm đồng).

Bước giá ; 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

2/ Phần đất 1.637,7 m2, chiết từ thửa 498, tờ bản đồ số 57, loại đất trồng cây lâu năm và các cây trồng có trên đất.Giá khởi điểm: 395.873.978 đồng (Ba trăm chín mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi tám đồng).

Bước giá ; 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:

20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) / hồ sơ/ tài sản 1.

75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng)/hồ sơ/tài sản 2

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 12/6/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc thi hành án và đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ: 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: (HĐ: 61/2020)

(HĐ 60 – hạn đăng ký tới ngày 09/6/2020) đấu giá Nhà và QSD đất + cây ăn trái trên đất, đất tọa lạc tại khóm 7, phường 7, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 192 /TB-BĐGTV ngày 28 tháng 4 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Võ Văn Chính, bà Huỳnh Lệ Chi, địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 7, phường 7, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là: diện tích đất 240,1m2, đất thuộc các thửa số 157, 158, cùng tờ bản đồ số 45 và căn nhà tường trên đất diện tích 79,55m2(chưa có quyền sở hữu), hàng rào diện tích 11,16m2, cổng hàng rào diện tích 3,6 m2 và cây ăn trái trên đất, đất tọa lạc tại khóm 7, phường 7, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 427.846.321 đồng (Bốn trăm hai mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi sáu ngàn ba trăm hai mươi mốt đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước 50.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09/6/2020 .

- Địa điểm đăng ký và tổ chức bán đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian bán đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; ; hoặc Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh, ĐT: 02943.858974./.

* Lưu: (HĐ: 60/2020).

(HĐ 59 –Hạn đăng ký tới ngày 02/6/2020) Đấu giá Hai thửa đất ở tại nông thôn diện tích 89,6m2/thửa và căn nhà trên đất/thửa; cùng tọa lạc tại: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 182/TB-ĐGTV ngày 22 tháng 4 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaNguyễn Thị Nhành, ông Lê Văn Lai, cùng địa chỉ: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh gồm tài sản như sau:

- Thửa 58, diện tích 89,6m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở tại nông thôn và căn nhà trên đất (hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2). Giá khởi điểm: 2.016.858.064 đồng(Hai tỷ, không trăm mười sáu triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn, không trăm sáu mươi bốn đồng).

- Thửa 59, diện tích 89,6m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở tại nông thôn và căn nhà trên đất (hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2). Giá khởi điểm: 2.016.858.064 đồng(Hai tỷ, không trăm mười sáu triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn, không trăm sáu mươi bốn đồng).

Các tài sản trên cùng tọa lạc tại: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)/ tài sản/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 02 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 05/6/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: (HĐ: 59/2020).

Đối tác

Thống kê

0690170
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
42
348
661
2075
3783
13385
690170

Forecast Today
384


IP của bạn:18.208.126.130