Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 58 – hạn chót đăng ký ngày 11/5/2020) đấu giá 04 thửa đất, tọa lạc tại ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú, Càng Long, Trà Vinh.(chợ xã Nhị Long phú)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

             Số: 178/TB-ĐGTV ngày 22 tháng 4 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh ủy quyền:

Tài sản đấu giá là 04 thửa đất, tọa lạc tại ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;cụ thể như sau:

TT

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Loại đất

Diện tích (m2)

Giá đất (đ/m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

1

2368

20

ONT

97,5

1.200.000

117.000.000

2

2369

20

ONT

97,5

1.200.000

117.000.000

3

2370

20

ONT

97,5

1.200.000

117.000.000

4

2371

20

ONT

97,5

1.200.000

117.000.000

Cộng

468.000.000

Tổng giá khởi điểm của tài sản nêu trên là: 468.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).

F Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/ thửa

F Khách hàng tham gia đấu giá:

- Mua hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/hồ sơ

- Nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

FThời giannhận đơn đề nghị đấu giá và tiền đặt trước :

- Nhận đơn đề nghị đấu giá và tiền đặt trước: Ngày 08/5/2020; Sáng ngày 09/5/2020 và sáng 11/5/2020 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh- số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Nhận đơn đề nghị đấu giá và tiền đặt trước từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 11/5/2020 tại UBND xã Nhị Long Phú.

F Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 12/5/2020

F Địa điểm tổ chức đấu giá: tại UBND xã Nhị Long Phú.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh số 96, Phạm Hồng Thái, phường 2, TP Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc UBND xã Long Phú, điện thoại số: 02943881987.

* Lưu: (HĐ 58/2020).                                                                                                                    

(HĐ 57- hạn đăng ký tới ngày 01/6/2020) đấu giá loại đất ở nông thôn: 40 m2, CLN: 5.040 m2, tọa lạc tại ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 177/TB-ĐGTVngày 20 tháng 4 năm 2020  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Lê Thị Minh Chi, địa chỉ: ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

Tài sản là quyền sử dụng đất: Thửa đất số 441, tờ bản đồ số 7, diện tích 5.080 m2, ( trong đó, loại đất ở nông thôn: 40 m2, CLN: 5.040 m2), tọa lạc tại ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 203.788.008 đồng (Hai trăm linh ba triệu bảy trăm tám mươi tám ngàn không trăm linh tám đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) / hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 04/6/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, ĐT: 02943825451./.

* Lưu: (HĐ: 57/2020)

(HĐ 50 – hạn đăng ký tới ngày 04/5/2020) đấu giá Đất trồng cây hàng năm khác: 366m2, nhà trọ trên đất, tọa lạc: ấp Cồn Ông, Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 138/TB-ĐGTSngày 23 tháng 3 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ ông Nguyễn Văn Miền và bà Nguyễn Thị Giàu, địa chỉ: ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là:

Quyền sử dụng đất: Diện tích 366m2, thuộc thửa số 567, tờ bản đồ số 02, loại đất trồng cây hàng năm khác và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 900.486.402 đồng (Chín trăm triệu bốn trăm tám mươi sáu ngàn bốn trăm linh hai đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bỏ phiếu kín theo phương thức trả giá lên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) / hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 04 tháng 5 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 07/5/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải, ĐT: 02943.832228./.

* Lưu: VT (HĐ: 50/2020)

                                                       

06 (Sáu ) thửa đất liền kề, tọa lạc khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Đường Sơn Thông, lối vào đất đối diện Karaoke STAR), tổng diện tích: 1,186,9 m2 ( trong đó đất trồng cây lâu năm: 410,7 m2 , đất ở đô thị: 776,2 m2 )

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 131 TB-ĐGTS, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 
   

 

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Hồng Chí Đức, địa chỉ thường trú: Đường Sơn Thông, khóm 1, phường 7, thành phố Trà vinh, tỉnh Trà Vinh. Tài sản là: 06 (Sáu ) thửa đất liền kề, tọa lạc khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Đường Sơn Thông, lối vào đất đối diện Karaoke STAR), tổng diện tích: 1,186,9 m2 ( trong đó đất trồng cây lâu năm: 410,7 m2 , đất ở đô thị: 776,2 m2 ), cụ thể:

1/ QSD đất, thuộc thửa số: 223, tờ bản đồ số 31, diện tích: 220,4 m2 , loại đất trồng cây lâu năm.

2/ QSD đất, thuộc thửa số: 233, tờ bản đồ số 31, diện tích: 189,6 m2 , loại đất ở đô thị.Tài sản gắn liền với đất: Nhà 01 tầng (cấp 4), diện tích xây dựng 166,2 m2 , kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, nền gạch men.

3/ QSD đất, thuộc thửa số: 836, tờ bản đồ số 30, diện tích: 193,8 m2 , loại đất ở đô thị.

4/ QSD đất, thuộc thửa số: 837, tờ bản đồ số 30, diện tích: 54,5 m2 , loại đất trồng cây hàng năm khác.

5/ QSD đất, thuộc thửa số: 838, tờ bản đồ số 30, diện tích: 392,8 m2 , loại đất ở đô thị.

6/ QSD đất thuộc thửa số: 839, tờ bản đồ số 30, diện tích: 135,8 m2 , loại đất trồng cây hàng năm khác.

- Giá khởi điểm: 2.639.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu đồng).Bước giá: 87.000.000 đồng (Tám mươi bảy triệu đồng).

- Khách hàng tham gia đấu giá:mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 22/4/2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8h30 ngày24/4/2020.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Trà Vinh, ĐT: 02943753699

Lưu: VT. (HĐ: 49/2020)

HDD – hạn đăng ký tới ngày 22/4/2020) Đấu giá

(HĐ 46 – hạn đăng ký tới ngày 24/4/2020) Quyền sử dụng đất ở nông thôn và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại Khóm 4 (nay là Khóm 3), thị trấn Định An, Trà Cú, Trà Vinh (Đất có Hướng đông: giáp đường nhựa)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 122 /TB-ĐGTV ngày 16 tháng 3 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Tăng Thị Sương, cùng địa chỉ Khóm 4 (nay là Khóm 3) thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa số 1369, tờ bản đồ số 16, diện tích 100 m2, loại đất ở tại nông thôn, tọa lạc tại Khóm 4 (nay là Khóm 3), thị trấn Định An, huyện Trà Cú, Trà Vinh. Đất có tứ cận: Hướng đông: giáp đường nhựa; Hướng tây giáp cống thoát nước; Hướng nam giáp thửa:1378; Hướng Bắc giáp thửa:1368.

Giá khởi điểm: 218.050.370 đồng (Hai trăm mười tám triệu không trăm năm mươi ngàn ba trăm bảy mươi đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 29/4/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.

* Lưu VT (HĐ 46/2020)

Đối tác

Thống kê

0690130
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
347
328
621
2075
3743
13385
690130

Forecast Today
408


IP của bạn:18.208.126.130