Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

( 13- Hạn đăng ký tới ngày 09/02/2021) đấu giá phương tiện vi phạm hành chính: 142 (Một trăm bốn mươi hai) chiếc xe máy và xe ba bánh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 27 /TB-ĐGTV ngày 01 tháng 02 năm 2021

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính: 142 (Một trăm bốn mươi hai) chiếc xe máy và xe ba bánh (trong đó tái đăng ký sử dụng: 23 (hai mươi ba) chiếc xe máy; phế liệu: 119 (Một trăm mười chín) chiếc xe máy và xe ba bánh đục bể lốc máy, đục cong, gẫy khung xe, số máy, số khung…). Giá khởi điểm:83.650.000 đồng (Tám mươi ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: 299, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước : 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng)/hồ sơ.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên

8. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

F Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/02/2011 đến 10 giờ 00 ngày 09/2/2021.

F Thời gian xem tài sản:ngày 08/02/2021và ngày 09/02/2021 (trong giờ hành chính), liên hệ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

FHạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 09/02/2021.

F Thời gian công bố phiếu trả giá dự kiến : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/02/2021 tại Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, ĐT: 0294.3872064./.

(10- Hạn đăng ký tới ngày 09/3/2021) đấu giá Hai thửa đất trồng lúa nước: tổng diện tích 3.437,7 m2 , đất trồng cây lâu năm: 2.853,3 m2 , tọa lạc: ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang,Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 19 /TB-ĐGTV ngày 26 tháng 11 năm 2021    

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaHồng Tuyết Quí, ông Phạm Hải Vân; địa chỉ: Số 141 đường Hùng Vương, khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản do bà Hồng Tuyết Quí đứng tên, tọa lạc tại ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, gồm:

Quyền sử dụng đất tại thửa số 1918, diện tích 2.333,1 m2 , tờ bản đồ số 4, loại đất trồng lúa nước; Quyền sử dụng đất tại thửa số 1528, diện tích 2.853,3 m2 , tờ bản đồ số 4, loại đất trồng cây lâu năm; Quyền sử dụng đất tại thửa số 1529, diện tích 1.104,6 m2, tờ bản đồ số 4, loại đất trồng lúa nước.

* Giá khởi điểm: 295.031.100 đồng (Hai trăm chín mươi lăm triệu không trăm ba mươi mốt ngàn một trăm ngàn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 64.800.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09 tháng 3 năm 2021.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 12/3/2021.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, ĐT: 02943825451./.

                                                             

(09 – hạn đăng ký tới ngày 02/3/2021) đấu giá QSD đất ODT + nhà, tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 8, thành phố Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 15 /TB-ĐGTV ngày 21 tháng 01 năm 2021  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Nguyễn Ngọc Dân, địa chỉ: Khóm 2, phường 8, thành phố Trà Vinh.

Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất thửa số 353, tờ bản đồ số 3, loại đất ở tại đô thị, diện tích 74,2 m2 ; Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất là nhà ở có diện tích sử dụng là 74,34 m2.

Các tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 8, thành phố Trà Vinh.

Giá khởi điểm:395.850.172 đồng (Ba trăm chín mươi lăm triệu tám trăm năm mươi ngàn một trăm bảy mươi hai đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 79.000.000 đồng (Bảy mươi chín triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 02 tháng 3 năm 2021.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 05/3/2021.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

(08- hạn đăng ký tới ngày 01/3/2021) đấu giá 01 thửa đất và Một phần thửa đất chiết thửa, tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (không bán lẻ)

Số: 14/TB-ĐGTV ngày 18 tháng 01 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Trần Văn Beo, bà Nguyễn Thị Xuân, cùng địa chỉ: Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất các thửa sau

1.Thửa số 69, tờ bản đồ 19, diện tích 1.125,8m2, loại đất CLN.

Giá khởi điểm: 76.045.655 đồng (Bảy mươi sáu triệu không trăm bốn mươi lăm ngàn sáu trăm năm mươi lăm đồng).

2.Một phần thửa đất số 27, tờ bản đồ 19, diện tích 1.671 m2, loại đất CLN.

Giá khởi điểm: 151.196.644 đồng (Một trăm năm mươi mốt triệu một trăm chín mươi sáu ngàn sáu trăm bốn mươi bốn đồng).

Các thửa đất tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh. Tổng giá khởi điểm: 227.242.319 đồng (Hai trăm hai mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi hai ngàn ba trăm mười chín đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước

Tài sản 1: 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 2: 15.000.000 đồng ( Mười lăm triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 01 tháng 3 năm 2021.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/3/2021.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

(07- hạn đăng ký tới ngày 01/3/2021) đấu giá 02 thửa đất tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Không bán lẻ)

Số: 13/TB-ĐGTV ngày 18 tháng 01 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Lý Kim Châu, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Diệu sinh năm 1969, cùng địa chỉ: Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất các thửa sau

1. Thửa số 98, tờ bản đồ 24, diện tích 9005m2, loại đất chuyên trồng lúa nước. Giá khởi điểm: 662.033.706 đồng (Sáu trăm sáu mươi hai triệu không trăm ba mươi ba ngàn bảy trăm linh sáu đồng).

2. Thửa 154, tờ bản đồ 24, diện tích 3369,7 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước. Giá khởi điểm: 195.781.508 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi mốt ngàn năm trăm linh tám đồng).

Các thửa đất tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh. Tổng giá khởi điểm: 857.815.214 đồng (Tám trăm năm mươi bảy triệu tám trăm mười lăm ngàn hai trăm mười bốn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước

Tài sản 1: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 01 tháng 3 năm 2021.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/3/2021.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

Đối tác

Thống kê

1175549
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
87
517
999
4533
28022
303050
1175549

Forecast Today
576


IP của bạn:18.204.2.146