Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(46- hạn mua hồ sơ đến ngày 15/7/2022) Đấu giá quyền khai thác 03 mỏ cát sông

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 145/TB-ĐGTV ngày 01 tháng 7 năm 2022

1.Tài sản đấu giá:

Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông năm 2022. Nội dung chi tiết thực hiện theoKế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 và Kế hoạch số 24/KH-STNMT ngày 25/3/2022của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh như sau:

1.1. Mỏ 1: Mỏ cát trên sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ, huyện Càng Long (Điểm mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản và theo Kế hoạch số 24/KH-STNMT ngày 25/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh)

Tên khu vực

Tọa độ

Diện tích (ha)

Trữ lượng tài nguyên

cấp 122 (m3)

X

Y

1

11 12 550

5 84 231

31,5

409.500

2

11 12 838

5 84 516

3

11 12 316

5 85 109

4

11 12 037

5 84 821

- Giá khởi điểm:1.575.551.250 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi mốt ngàn, hai trăm năm mươi đồng).

- Bước giá:158.000.000 đồng(Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 236.000.000đồng(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).

* Đơn vị trúng đấu giá phải nộptiền trúng đấu giá và tiền chi phí thăm dò mỏ; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền: 420.323.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu, ba trăm hai mươi ba ngàn đồng) cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Á Châu.

1.2. Mỏ 1:Mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Hàm Tân và Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Điểm mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản và theo Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh)

Tên khu vực

Tọa độ

Diện tích (ha)

Trữ lượng tài nguyên

dự báo (m3)

X

Y

1

10 64 990

5 80 346

56,4

730.380

2

10 65 185

5 80 502

3

10 63 775

5 82 262

4

10 63 580

5 82 106

- Giá khởi điểm: R=5% (tạm tính với số tiền 2.366.431.200 đồng) (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi mốt nghìn hai trăm đồng).

- Bước giá:10% mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R=5%), bước giá là 10% x R = 0,5%.

- Tiền đặt trước: 354.964.680đồng(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi đồng).

1.3. Mỏ 2: Mỏ cát trên sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ và xã Đại Phước, huyện Càng Long (Điểm mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản và theo Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh)

Tên khu vực

Tọa độ

Diện tích

(ha)

Trữ lượng tài nguyên

dự báo(m3)

X

Y

1

11 10 784

5 86 071

58,9

765.700

2

11 11 165

5 86 452

3

11 10 196

5 87 180

4

11 09 892

5 86 849

- Giá khởi điểm: R=5% (tạm tính với số tiền 2.618.694.000 đồng) (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm mười tám triệu sáu trăm chín mươi bốn nghìn đồng).

- Bước giá:10% mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R=5%), bước giá là 10% x R = 0,5%.

- Tiền đặt trước: 392.804.100đồng(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi hai triệu tám trăm lẻ bốn nghìn một trăm đồng).

          2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 478A, đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Là tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy địnhcủa Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp Pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Một tổ chức chỉ có một đơn vị trực thuộc của tổ chức đó được tham gia đấu giá. Tổ chức khi trúng đấu giá phải tuân thủ đầy đủ các cam kết:

+ Theo Mẫu số 03 Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

+ Cam kết tự thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương.

+ Đối với các mỏ đã có kết quả thăm dò: Có cam kết hoàn trả toàn bộ chi phí thăm dò khoáng sản do doanh nghiệp đã đầu tư thăm dò khoáng sản.

+ Có cam kết mục đích khai thác chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong tỉnh, không xuất, bán ra ngoài tỉnh; thời gian khai thác không quá 03 năm.

5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

5.1.Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: từng điểm mỏ khoáng sản phải đầy đủ các mục theo quy định được thể hiện tại Phụ lục I theo Hồ sơ mời đấu giá kèm theo Quyết định số: 976/QĐ-STNMT ngày 30/6/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh.

Khách hàng liên hệ trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh để mua hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết về thành phần hồ sơ.

5.2. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ/ mỏ.

5.3. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

5.4. Thời gian, địa điểm tham khảo tài liệu các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

a) Tham khảo tại trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường:http://stnmt.travinh.gov.vn (THONG-TIN-DAU-GIA-QUYEN-KHAI-THAC KHOANG-SAN-03-VI-TRI-MO-CAT-TINH-TRA-VINH-NAM-2022).

b) Tham khảo hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh (địa chỉ 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và tại khu vực mỏ từ ngày 30/6/2022 đến hết ngày 15/7/2022.

5.5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:Bắt đầu từ ngày 30/6/2022 đến hết ngày 15/7/2022 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh (Số 96, đường Phạm Hồng Thái, Khóm 3, Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), kể cả ngày thứ Bảy.

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 16/7/2022 đến hết ngày 28/7/2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh (Quầy số 5) - Địa chỉ: Số 25, Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0294.3900703.

5.6. Địa điểm và thời gian nộp tiền đặt trước : Thời gian nộp tiền đặt trước dự kiến từ 15/8/2022 đến hết ngày 17/8/2022 . Khoản tiền đặt trước khách hàng nộp chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

5.7. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 8/2022. Thời gian chính thức sẽ có thông báo cụ thể sau.

5.8. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: tại Hội trường Sở Tư pháp Trà Vinh, địa chỉ số: 04 Lê Thánh Tôn, Phường 1, Thành phố Trà Vinh.

6.Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh xét hồ sơ đấu giá, thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ: dự kiến trước ngày 15/8/2022 (Không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh: Điện thoại: 0294. 3850144.

(48- hạn đăng ký tới ngày 02/8/2022) đấu giá tài sản tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 148/TB-ĐGTVngày 23 tháng 6 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất:

1.1. Quyền sử dụng đất thửa đất 334, tờ bản đồ số 56, diện tích 889 m2, (trong đó 50 m2 đất ONT và 839 m2 đất cây lâu năm).

1.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 336, tờ bản đồ số 56, diện tích 472 m2, loại đất cây lâu năm.

Tổng giá khởi điểm: 62.937.341 đồng (Sáu mươi hai triệu chin trăm bảy mươi ba ngàn ba trăm bốn mươi mốt đồng).

2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, diện tích 998 m2, loại đất cây lâu năm vàtài sản gắn liền với QSD đất là 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác.

Giá khởi điểm:752.525.533 đồng (Bảy trăm năm mươi hai triệu năm trăm hai mươi lăm ngàn năm trăm ba mươi ba đồng).

? Các tài sản trên tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm/ tài sản.

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 02/8/2022.

5. Xem tài sản: Ngày 28 và ngày 29 tháng 7 năm 2022.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05/8/2022.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Phong)./.

(42 – hạn đăng ký tới ngày 23/6/2022) Đấu giá 01 xe ô tô thanh lý

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 125/TB-ĐGTV ngày 14 tháng 06 năm 2022

1. Tài sản đấu giá thanh lý xe ô tô 12 chỗ HIACE đã qua sử dụng , biển số 84L-5434, màu sơn: ghi xanh, số máy: 2RZ-3150452, số khung: RZH1153-3001502, năm sản xuất 2003.

Giá khởi điểm: 26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Nông sản thực phẩm Trà Vinh

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 5.200.000 đồng ( Năm triệu hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

Nộpchuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:          số 73410000077243 Ngân hàng BIDV Trà Vinh.

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 23/6/2022.

10. Thời gian xem tài sản:ngày 21/6/2022và ngày 22/6/2022 ( trong giờ hành chính) tại Công ty Nông sản thực phẩm Trà Vinh.

11.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 23/6/2022.

12. Thời gian dự kiến đấu giá : Lúc 9 giờ 00 phút ngày 27/6/2022.

13. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; hoặc Công ty Nông sản thực phẩm Trà Vinh, ĐT: 02943616919 ./.

(41- -hạn đăng ký tới ngày 23/6/2022) đấu giá 02 xe ô tô thanh lý

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 124/TB-ĐGTV ngày 14 tháng 06 năm 2022

1. Tài sản đấu giá thanh lý 02 xe ô tô đã qua sử dụng, gồm:

- Xe ô tô 15 chỗ nhãn hiệu TOYOTA HIACE , biển số 84E-0125, màu sơn xanh, số máy 0968459, số khung 7001946, năm sản xuất 1996.

- Xe ô tô con 08 chỗ nhãn hiệu TOYOTA INOVA, biển số 84L-5151, màu sơn xanh , số máy 1TR-6136578, RL4XW41G869000009, năm sản xuất 2005.

Tổng giá khởi điểm: 121.000.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Lương thực Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 102, Trần Phú, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 24.200.000 đồng ( Hai mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ. Nộpchuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:số 73410000077243 Ngân hàng BIDV Trà Vinh.

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 23/6/2022.

10. Thời gian xem tài sản:ngày 21/6/2022và ngày 22/6/2022 ( trong giờ hành chính) tạiCông ty Lương thực Trà Vinh.

11.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 23/6/2022.

12. Thời gian dự kiến đấu giá : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/6/2022.

13. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; hoặcCông ty Lương thực Trà Vinh, ĐT: 02943862636 ./.

(40- hạn đăng ký tới ngày 25/7/2022) đấu giá bất động sản và tài sản trên đất, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 123/TB-ĐGTV ngày 13 tháng 6 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị Kiêl , cùng địa chỉ số 17B, Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Tài sản đấu giá là bất động sản và tài sản trên đất, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, gồm:

- Quyền sử dụng đất thửa số 282, tờ bản đồ số 25, diện tích 100 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước.

- Căn nhà ở trên đất (chưa cấp sở hữu), có kết cấu BTCT, tường xây gạch, mái tole, nền láng xi măng, diện tích 100 m2 và các tài sản trên đất.

Tổng giá khởi điểm là: 356.768.230 đồng (Ba trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi tám ngàn hai trăm ba mươi đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu.

Nộp tiền đặt trước là: 71.200.000 đồng ( Bảy mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng) vào số tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

- Thời gian đăng ký đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 25/7/2022.Hạn chót nộp hồ sơ và tiền đặt trước: 10 giờ 00 ngày 25/7/2022.

- Xem tài sản: Ngày 20/7/2022 và ngày 21/7/2022.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/7/2022.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp anh Tùng)./.

Đối tác

Thống kê

2104338
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
436
1102
2021
3819
2429
18204
2104338

Forecast Today
528


IP của bạn:44.201.68.86