Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(104 – hạn đăng ký tới ngày 17/10/2023) đấu giá Tài sản 1: tọa lạc tại ấp Phú Nhiêu, Mỹ Chánh, Châu Thành, Trà Vinh.Tài sản 2: tọa lạc tại ấp Ô Tre Nhỏ, Thanh Mỹ, Châu Thành,Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 378/TB-HDTV ngày 05 tháng 9 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Hồng Minh Khái và bà Nguyễn Thị Thu Hồng, cùng địa chỉ: ấp Ô Tre Nhỏ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá (theo biên bản kê biên tài sản ngày 19/4/2023 và ngày 18/8/2023):

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình trên đất thửa số 537, diện tích 222 m2, đất ở tại nông thôn và thửa số 538, diện tích 378 m2, đất chuyên trồng lúa nước, cùng tờ bản đồ số 29, tọa lạc tại ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 2.036.621.000 đồng (Hai tỷ không trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

Bước giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và công trình trên đất thửa số 2463, diện tích 597 m2(trong đó 200 m2 đất ở ; 397 m2 đất trồng cây lâu năm), tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp Ô Tre Nhỏ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 778.087.000 đồng ( Bảy trăm bảy mươi tám triệu không trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

Bước giá: 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá:

3.1. Nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ/ tài sản;

3.2.Nộp giấy xác nhận làm ruộng đối với tài sản 1.

3.3. Nộp tiền đặt trước:

Tài sản 1: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 2: 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng)/hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 17/10/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 10/10/2023 và ngày 11/10/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 20/10/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Cục THADS tỉnh Trà Vinh:02943.865339 ./.

(103 – hạn đăng ký tới ngày 17/10/2023) đấu giá: Đất ở tại đô thị và đất lâu năm khác: 84,1 m2 + căn nhà ,tọa lạc tại Khóm 10, Phường 9, thành phố Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 376/TB-HDTV ngày 05 tháng 9 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ôngNguyễn Văn Hương, bà Dương Thị Oanh, cùng địa chỉ: Khóm 10, phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá kê biên ngày 18/11/2022 thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, gồm : Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa số 2655 và 2674, tờ bản đồ số 7, diện tích thực tế kê biên 84,1 m2,loại đất ODT và đất lâu năm khác;Căn nhà chính (chưa có sở hữu) gắn liền với QSD đất trên diện tích 59,50 m2, sân trước diện tích 24,6 m2, (hướng Đông giáp đường Thạch Ngọc Biên có kích thước 4,25m) tọa lạc tại Khóm 10, Phường 9, thành phố Trà Vinh. Giá khởi điểm : 571.718.260đ (Năm trăm bảy mươi mốt triệu bảy trăm mười tám nghìn hai trăm sáu mươi đồng). Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 114.200.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu hai trăm ngàn đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 17/10/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 10/10/2023 và ngày 11/10/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/10/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục THADS Trà Vinh:02943.858974 ./.

(102 – hạn đăng ký tới ngày 10/10/2023) đấu giá 02 thửa đất: Đất ODT và đất trồng lâu năm khác: 273,2 m2 + căn nhà ,tọa lạc tại Khóm 9, Phường 9, thành phố Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 371/TB-HDTV ngày 29 tháng 8 năm 2023

1. Tài sản đấu giá làtài sản kê biên (theo biên bản kê biên tài sản ngày 16/3/2023) củaông Ngô Vĩnh Đức và bà Đoàn Thái Hồng Chi, cùng địa chỉ: Khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tài sản là:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 269, tờ bản đồ số 60, diện tích thực tế kê biên là 100 m2,loại đất ODT và thửa số 270, tờ bản đồ số 60, diện tích thực tế kê biên là 172,3 m2,loại đất trồng cây lâu năm , cùng tọa lạc tại Khóm 9, Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Căn nhà cấp 4 (chưa có sở hữu) gắn liền với quyền sử dụng đất của 02 thửa đất trên có diện tích xây dựng 129,61 m2.

Giá khởi điểm : 940.006.720 đồng (Chín trăm bốn mươi triệu không trăm lẻ sáu ngàn bảy trăm hai mươi đồng). Bước giá : 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 188.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tám triệu đồng) / hồ sơ.

? Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 10/10/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 29/9/2023 và ngày 30/9/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/10/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục THADS Trà Vinh:02943.858974 ./.

(101 – hạn đăng ký tới ngày 10/10/2023) đấu giá QSD đất và nhà, tọa lạc tại số: 46 Lý Tự Trọng , Khóm 5, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH TRÀ VINH

 
   

Số: 365/TB-HDTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

       Trà Vinh, ngày 29 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

1. Tài sản đấu giá làtài sản kê biên (theo biên bản kê biên tài sản ngày 02/3/2023) củabà Nguyễn Thị Bích Tuyền, địa chỉ số 02A đường Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 4,thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Tài sản là: Quyền sử dụng đất thuộc thửa 335, tờ bản đồ số 17, diện tích thực tế kê biên là 124,3 m2, loại đất ODT , tọa lạc tại số: 46 Lý Tự Trọng , Khóm 5, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Căn nhà (01 trệt + 01 lầu, có sở hữu), gắn liền với quyền sử dụng đất của thửa đất trên, diện tích sàn xây dựng là 177,7 m2.

Giá khởi điểm: 4.253.669.879 đồng (Bốn tỷ hai trăm năm mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi chín ngàn tám trăm bảy mươi chín đồng). Bước giá : 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 850.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi triệu đồng) / hồ sơ.

? Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 10/10/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 28/9/2023 và ngày 29/9/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 13/10/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục THADS Trà Vinh:02943.858974 ./.

(83 – hạn đăng ký tới ngày 11/8/2023) đấu giá Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 213/TB-HDTV ngày 02 tháng 8 năm 2023

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2.Thời gian cho thuê: từ năm học 2023-2024; 2024-2025 ( theo biên chế năm học, thời gian tính: 09 tháng/ năm học). Giá khởi điểm: 400.000.000 đồng ( Bốn trăm triệu đồng)/ năm học.

3.Đơn vị có tài sản đấu giá:Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng.

            Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Căn cước công dân.

6.Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)/hồ sơ

8.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)/ năm học.

10.Thời gian xem tài sản: Ngày 08/8/2023 và ngày 09/8/2023.

11.Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 11/8/2023.

12.Thời gian đấu giá : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/8/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

13.Số tiền trúng đấu giá thuê mặt bằng bán căn tin không bao gồm các chi phí dịch vụnhư: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh,... Các chi phí này sẽ do người trúng đấu giá thuê mặt bằng trực tiếp thanh toán với Trường THCS Lý Tự Trọng cho khu căn tin theo mức đã sử dụng hàng tháng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; hoặc Trường THCS Lý Tự Trọng, điện thoại: 0294.3862607./.

Đối tác

Thống kê

2282818
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
387
447
1236
2131
1749
10621
2282818

Forecast Today
384


IP của bạn:35.175.107.142