Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(12- hạn đăng ký tới ngày 04/4/2023) đấu giá 02 tài sản cùng tọa lạc tại Khóm 9, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 14/TB-HDTVngày 21 tháng 02 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, địa chỉ: số 109/3B đường Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh :

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, gồm:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thửa 161, tờ bản đồ số 19, diện tích 119,9 m2, loại đất ở đô thị; tài sản trên đất là căn nhà (có sở hữu), cùng tọa lạc tại số: 109/3B đường Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 644.121.900 đồng (Sáu trăm bốn mươi bốn triệu một trăm hai mươi mốt ngàn chín trăm đồng).

Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thửa 533, tờ bản đồ số 19, diện tích 55,10 m2, loại đất ở đô thị; tài sản trên đất là căn nhà (chưa có sở hữu), cùng tọa lạc tại Khóm 9, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 542.646.000 đồng (Năm trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá:

- Nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ/ tài sản;

- Nộp tiền đặt trước:

+ Nộp tiền đặt trước vào số tài khoản:

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh

+ Tài sản 1:128.800.000 đồng (Một trăm hai mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng)

+ Tài sản 2: 108.400.000 đồng (Mộ trăm linh tám triệu bốn trăm ngàn đồng)

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 04/4/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 21/3/2023 và ngày 22/3/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 07/4/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 (gặp anh Việt)./.

(11- hạn đăng ký tới ngày 29/3/2023) đấu giá đất + nhà + Cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 13/TB-HDTV ngày 17 tháng 02 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Hồ Hoàng Kiếm, sinh năm 1986, bà Kim Thị Bé Phương, sinh năm 1990, cùng địa chỉ ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

1.Tài sản bán đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, là : Tài sản tọa lạc tại ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: Quyền sử dụng đất diện tích 396 m2 (thửa 1520) tờ bản đồ số 02, loại đất lúa và Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, mái che, nhà vệ sinh, chuồng trại, sân xi măng, cây trồng trên đất. Tổng giá khởi điểm: 574.311.589 đồng (Năm trăm bảy mươi bốn triệu ba trăm mười một nghìn năm trăm tám mươi chín đồng). Bước giá: 15.000.000 đồng ( Mười lăm triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân, giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 74.000.000 đồng (Bảy mươi bốn triệu đồng)/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 29/3/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 21/3/2023 và ngày 22/3/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 03/4/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

9.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.dgts.moj.gov.vn ; www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077 (gặp anh Kha)./.

(10- hạn đăng ký tới ngày 29/3/2023) đấu giá đất LUC, tọa lạc tại ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú,Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 12/TB-HDTV ngày 17 tháng 02 năm 2023

          Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Võ VănKhương, sinh năm 1978, địa chỉ ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú.

1.Tài sản bán đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, là :Quyền sử dụng đất thửa số 682, tờ bản đồ số 05, diện tích 9.021 m2, loại đất LUC, tọa lạc tại ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú,Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 370.564.638 đồng (Ba trăm bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi tám đồng). Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân, giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 74.000.000 đồng (Bảy mươi bốn triệu đồng)/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 29/3/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 21/3/2023 và ngày 22/3/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 03/4/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

9.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.dgts.moj.gov.vn ; www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077 (gặp anh Kha)./.

(09- Hạn đăng ký tới ngày 29/3/2023) đấu giá đất ở tại đô thị và căn nhà trên đất (có cấp sở hữu) (hướng tây giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai có kích thước là 5,75 m ) cùng tọa lạc tại K1, P2, tpTrà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 11/TB-HDTV ngày 18 tháng 02 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, địa chỉ số 231A, khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, gồm : Quyền sử dụng đất thửa số 50, tờ bản đồ số 3, diện tích 75,1 m2, loại đất ở tại đô thị và căn nhà trên đất (có cấp sở hữu) kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, mái tonle, nền gạch men, diện tích xây dựng là 65,6 m2, diện tích sàn là 111,2 m2 (hướng tây giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai có kích thước là 5,75 m ) cùng tọa lạc tại khóm 1, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.Tổng giá khởi điểm : 5.341.852.160 đồng (Năm tỷ ba trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm năm mươi hai ngàn một trăm sáu mươi đồng). Bước giá: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 1.068.200.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng) / hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 29/3/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 21/3/2023 và ngày 22/3/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03/4/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 (gặp anh Tùng)./.

(08- hạn đăng ký tới ngày 28/3/2023) đấu giá 02 quyền SDĐ liền kề ( giáp HLATĐB là 101,7 m2 ) + tài sản & cây trồng trên đất tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 05/TB-HDTV ngày 15 tháng 02 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phạm Hồng Sơn và bà Đỗ Thị Phú Định, cùng địa chỉ: Đội II, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tài sản tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, do ông Phạm Hồng Sơn đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm:

1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 336, tờ bản đồ số 48, diện tích 151,0 m2, loại đất ODT.

2. Quyền sử dụng đất một phần thuộc thửa số 365, tờ bản đồ số 48, diện tích 1641,7 m2 , loại đất LUC (trong đó diện tích HLATĐB là 101,7 m2 ).

3. Công trình xây dựng trên đất: Nhà chính, nhà bếp, nhà vệ sinh (nằm trong nhà chính), nhà tắm (nằm trong nhà bếp), máy tole (mái che), sân láng xi măng và bê tông lót.

4. Cây trồng trên đất: cây dừa, cây bưởi, cây chuối, cây mít, cây tràm, cây mãng cầu, cây nhãn, cây sa kê.

Tổng giá khởi điểm của các tài sản nêu trên là: 2.823.908.520 đồng (Hai tỷ tám trăm hai mươi ba triệu chín trăm lẻ tám nghìn năm trăm hai mươi đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. (Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân nếu không thỏa thuận được các bên thì phải nộp theo qui định).

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao giấy Căn cước công dân; giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 564.000.000 đồng (năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng)/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 28/3/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 20/3/2023 và ngày 21/3/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31/3/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long: 02943822153 (gặp Chị Diệu)./.

Đối tác

Thống kê

2254624
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
52
236
1781
2701
7097
9924
2254624

Forecast Today
288


IP của bạn:44.192.115.114