THÔNG BÁO Về việc tạm hoãn thời gian thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

UBND TỈNH TRÀ VINH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 
   

Số:   339     /TB-STNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

    Trà Vinh, ngày 17   tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn thời gian thực hiện đấu giá quyền khai thác

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp)

mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

 
   

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 3442/UBND-KGVX ngày 16/8/2021 về việc thực hiện Công văn số 181-CV/TUngày 16/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:

Ngày 26/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh có Công văn số 1980/STNMT-QLTNB về việc thông báo mời nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp tại mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh kèm theo Kế hoạch chi tiết trình tự đấu giá.

Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký đấu giá tài sản, nộp hồ sơ (nộp tại Đơn vị tư vấn - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày 28/7/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/8/2021) có 08 hồ sơ, được Đơn vị tư vấn niêm phong, bàn giao về Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo qui định.

Để thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tiếp tục thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các Công ty/Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ, các Tổ chức cá nhân có liên quan tạm hoãn thời gian thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Khi có chỉ đạo mới về giãn cách xã hội, đủ điều kiện thực hiện thì Sở Tài nguyên và Môi trườngsẽ có Thông báo rộng rãi đến Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh và các Công ty/Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ để biết, thực hiện các bước tiếp theo theo qui định.

Đề nghị Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh thông báo đến các Công ty/Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ được biết, theo dõi. Mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, số điện thoại 02943-840062 (trong giờ hành chính).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                           

- UBND tỉnh (thay b/c);

- DN Đấu giá Tư nhân TV (để đăng thông tin);

- Các Cty/DN tham gia đấu giá;

- Trang TTĐT STNMT;

- Ban Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, QLTNB.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Tuấn